Colofon

(c) 2010 Van Gogh Huis, Alle rechten voorbehouden.

Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen met:
Van Gogh Huis
Postbus 62
7833 ZH Nieuw Amsterdam
info@vangogh-drenthe.nl


Website ontwerp, realisatie en hosting:
MartinMedia
Weerdingerstraat 83
7815 SG EMMEN
www.martinmedia.nl

---------------------------------

Bestuurssamenstelling Van Gogh Huis
Jan Halfwerk,        voorzitter   Com.Cramerlaan 8   7741 CP Coevorden   0524-513473 j.halfwerk@home.nl
Willemien Dirks,   secretaris   Ruinerbrink 248 7812 RP Emmen 0591-615765 wfc.dirks@home.nl
Wies Goudriaan                        
Mia Stulen                                  
Rolf Bouwmeester, penningmeester Brinkstraat 53 7902 AC Hoogeveen 0528-266548 rolf.bouwmeester@bdo.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: RSIN 04062716
BTW nummer: 8097.39.471

---------------------------------

Doelstellingen en ontwikkelingsplan Van Gogh Huis te Nieuw Amsterdam / Veenoord.

“Het is hier zo gansch en al dat wat ik mooi vind”
Deze zin dateert uit de brief van 22 oktober 1883 van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo Deze brief heeft Vincent geschreven in het toenmalige logement Scholte.

Van 2 oktober 1883 tot 4 december 1883 verbleef Vincent van Gogh in het logement Scholte in Nieuw Amsterdam. Dit verblijf luidde en nieuwe periode in zijn leven in.
Een historisch feit waarvan eigenlijk maar heel weinig mensen van op de hoogte zijn. Vincent van Gogh, één van de beroemdste Nederlandse schilders ter wereld, schreef heel lovend over Drenthe.

Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam is het enige pand in Nederland waar Van Gogh enige tijd woonde en werkte en dat voor publiek toegankelijk is. Na restauratie van het logement Scholte is het Van Gogh Huis op 30 maart 2003 officieel geopend voor het publiek.

In verschillende rapporten is een toekomstvisie voor het Van Gogh Huis uitgewerkt. Deze toekomstvisies zijn vaak veel te rooskleurig weergegeven omdat te weinig rekening is gehouden met het feit dat Zuidoost Drenthe nog in de beginfase staat van een toeristische ontwikkeling.

Het Van Gogh Huis prijst zich gelukkig dat zij deel uitmaakt van het samenwerkingsverband het Drentse Veenland en partner is van het Geopark de Hondsrug.

In het Drentse Veenland wordt nauw samengewerkt met de dagattracties en verblijfaccommodaties in de gemeente Emmen. Gezamenlijk wordt getracht de positie van Zuidoost Drenthe te versterken en te promoten, zodat de belangstelling van de toerist voor dit gebied toeneemt.

Dit heeft reeds geresulteerd in een toename van belangstelling vanuit de grotere recreatieparken als Park Sandur, Aelderholt en Ermerstrand.

Het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam levert ook een bijdrage als slechtweer voorziening .
In juni 2007 werd de Snikke de Johannes Veldkamp in de Vaart genomen. De exploitatie is in handen van de Stichting Snikke de Johannes Veldkamp. Vincent van Gogh kwam ook met de trekschuit (snikke) van Hoogeveen naar Nieuw Amsterdam.

Er zijn een aantal arrangementen opgezet met leden van het Veenland en het restaurant:
a)Varen met de Snikke en bezoek aan het Van Gogh Huis.
b) Rondleiding in het Van Gogh Huis en een bezoek aan het Smalspoor Museum.
c) Rondleiding in het Van Gogh Huis en een wandeling in het Bargerveen met een gids van het
Veenloopcentrum.
d) Diner in het restaurant Van Gogh en tussendoor een rondleiding

In Geopark de Hondsrug is de expeditie poort Kunstenaars op de Hondsrug is in 2013 gerealiseerd in het Van Gogh Huis. In deze poort zijn negen Hotspots verwerkt, o.a. Zweeloo, Eext en Rolde zijn plaatsen waar veel schilders kwamen.
Samen met TIP Zweeloo en de Vereniging Kunstenaarsdorp Zweeloo wordt gewerkt aan een arrangement en de bestaande fietsroute wordt geactualiseerd..
Welke rol het Van Gogh Huis hier in nog meer in kan spelen wordt nader onderzocht.

Zuidoost Drenthe biedt veel kansen omdat vooral het natuurgebied het Bargerveen voor de rust- en natuurzoekende recreant een uniek hoogveengebied is. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Naturpark in Duitsland.

Internationale Contacten.
a. Koppelschleuse in Meppen Duitsland.
In Meppen zijn op één locatie een Jeugdherberg, het archeologisch museum en het regionaal kunstcentrum gerealiseerd. Via de Koppelschleuse wordt het internationale netwerk opgebouwd.
Over en weer worden mogelijkheden besproken wat kan resulteren in meer bekendheid van het Van Gogh Huis in Drenthe. De uitwisseling van gegevens en bespreking van activiteiten heeft nog niet geleid tot verhoging van het bezoekers aantal maar via deze kanalen zien wij regelmatig Duitse toeristen.
b. Grenzeloos Veen

Via Veenland participeert het Van Gogh Huis in de ontwikkeling van het grens overschrijdend Mohr gebied tussen Haren (Dld) en Emmen en tussen Bremen en Wietmarsschen.

Internet:
Het Van Gogh Huis beschikt over een eigen website. Het is meetbaar dat veel potentiële bezoekers gebruik maken van de site. Het is van belang dat deze site actueel wordt gehouden.
Het Van Gogh Huis staat vermeld op diverse websites waar gratis naw gegevens mogen worden geplaatst, soms met een foto.

Beurzen;
Vakantie beurzen worden alleen bezocht in samenwerking met het Drentse Veenland, TIP Emmen en Marketing Drenthe.

Onderwijs;
In samenwerking met de basisschool in Nieuw Amsterdam zijn een aantal lesbrieven samengesteld.
Er is een leskoffer voor de bovenbouw van de basisschool en eerste en tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs. Regelmatig komen er schoolklassen voor een workshop. Een aantal scholen komt jaarlijks voor de rondleiding en workshop.

Musea in Drenthe
Het Van Gogh Huis is aangesloten bij de musea in Drenthe. Op de website van het Museum platform
staan reeds een aantal verhalen van het Van Gogh Huis. Er wordt gewerkt aan het fotograferen van de museumstukken en de beschrijving daarvan, zodat deze ook kunnen worden ingevoerd op de site.
Restaurant in het Van Gogh Huis

Door het maken van een arrangement in combinatie diner en bezoek aan de kamer van Van Gogh en de film is het bezoekers aantal voor het Van Gogh Huis toegenomen. Getracht wordt om hier nog meer bekendheid aan te geven. Naast gebruikmaking van de website zullen ook bedrijven en instellingen worden aangeschreven om hen te wijzen op de combinatie bezoek aan Van Gogh Huis en dineren.

Expositieruimte
Hier is de expeditiepoort Kunstenaars op de Hondsrug gerealiseerd,

Vrijwilligers.
Het Van Gogh Huis wordt volledig gerund door vrijwilligers zowel rondleiders als bestuur.

Verwijzing naar het Van Gogh Huis.
Door het Recreatieschap zijn en aantal verwijsborden aangebracht. Door Plaatselijk Belang zijn in dorp verwijsbordjes gerealiseerd.
.
Vaarrecreatie
Het Van Gogh Huis ligt aan een recreatieve ANWB vaarroute. De vaarroute is uitgebreid met een verbinding, Veenvaart, naar Ter Apel. Dit houdt in dat er ook vanuit Duitsland door de komst van de Veenvaart een rechtstreekse verbinding is.

Relatie met de Pers
Het Van Gogh Huis maakt gebruik van free publiciti op verschillende internet sites. Regelmatig worden persberichten naar verschillende media verzonden. Er wordt geadverteerd in diverse kranten en magaines, waaronder Emmen Magazine en Drenthe Magazine. Via beurzen worden deze verspreidt in Nederland en een deel van Duitsland. Via Naturpark wordt ook zuidoost Drenthe onder de aandacht gebracht bij de Duitse toerist

Financiën.
Het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam heeft een historische waarde voor Nederland en zeker voor de Provincie Drenthe. Het bezoekersaantal neemt toe en dit is gunstig voor de toekomst.
Bestuur en vrijwilligers investeren veel vrije tijd in het Van Gogh Huis maar zullen zonder financiële steun van Gemeente en Provincie deze klus niet kunnen klaren.
Sponsoring gebeurt helaas alleen nog maar in kleine vorm.

Speerpunten-beleid.
- Samenwerken met het Drentse Veenland, Naturpark en Geopark.
- Lezingen over Van Gogh, schilders die Drenthe bezochten en historie van het gebied.
- Promotie via free publiciti, zowel internet als kranten/tijdschriften
- Jaarlijks een goede kleuren promotie folder uitgeven.
- Uitgeven van de brieven uit de Drentse periode van Van Gogh.
- Samenwerken met Van Gogh instellingen / locaties.
- Acties met hotels en verblijfsaccommodaties uitbreiden.
- Ontwikkelen van audio systeem in meerdere talen.(Frans Duits Engels).
- Blijven werven van vrijwilligers en handhaving van de administratieve kracht.

Nieuw-Amsterdam,
Geactualiseerd november 2014

Namens het bestuur van het Van Gogh Huis
J. Halfwerk, voorzitter

---------------------------------

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Van Gogh Huis.

 • Samenwerken met het Veenland is van cruciaal belang.
 • Lezingen over Van Gogh en zijn brieven.
 • Meer free publicity in landelijke kranten / tijdschriften / websites.
 • Internet sites linken met het Van Gogh Huis.
 • Een goede promotie folder van het Van Gogh Huis in meerdere talen
 • Uitgifte van een boekje met Drentse brieven /werken van Van Gogh.
 • Lesbrieven digitaliseren [Promotie van de Leskoffer.]
 • Uitbreiding aanbod via hotels en grote recreatieparken
 • Samenwerking met Brabantse Van Gogh instellingen.
 • Verbetering Audio systeem in meerdere talen.( Frans Engels Duits.]
 • Regelmatig werven van vrijwilligers en handhaving van de administratieve kracht.

---------------------------------

JAARVERSLAG 2014
Stichting Van Gogh & Drenthe
Van Gogh Huis
Van Goghstraat 1
7844 NP Veenoord/Nieuw Amsterdam
Tel.0591-555600
E mail: info@vangogh-drenthe.nl
www.vangogh-drenthe.nl
Jaarverslag 2014

Inleiding
Het Van Gogh Huis krijgt steeds meer naamsbekendheid en dit lijdt tot een kleine stijging van het bezoekersaantal. Het kan natuurlijk altijd beter, meer bezoekers, meer bekendheid en meer mensen die meedenken en meedoen. Met de inzet van betrokken vrijwilligers en bestuursleden biedt dit ook voor de toekomst goede kansen.

1. Doelstelling
a) Instandhouding van het Van Gogh Huis te Nieuw-Amsterdam / Veenoord.
b) Educatief en recreatief aanbod voor bezoekers, waaronder scholieren.
c) Het houden van workshops voor volwassenen en kinderen
d) Samenwerken met de Koppelschleusse in Meppen om het cultuurtoerisme te bevorderen en
culturele uitwisseling te stimuleren
e) Contacten onderhouden met partners die zich bezig houden met cultuurtoerisme
f) Het onder de aandacht brengen van het belang van Drenthe voor kunstenaars vanaf de 18e eeuw

2. Bestuurssamenstelling
J. Halfwerk (voorzitter), W.F.C. Dirks (secretaris), R. Bouwmeester (penningmeester), G. Roeles (bestuurslid), W. Goudriaan (bestuurslid), M. Stuulen (bestuurslid)

3. Personeel
Vanaf 1 september 2009 wordt administratieve ondersteuning verleend door Tineke de Roo aan de Stichting Veenland. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kantoorruimte in het Van Gogh Huis.
Zij verricht administratieve diensten voor partners die aangesloten zijn bij de Stichting Het Drentse Veenland en vooral voor het Van Gogh Huis.

4. Vrijwilligers
Het wordt steeds lastiger voldoende vrijwilligers te vinden om de rondleiding te doen en de voorlichtingsruimte te bemensen. Het afgelopen jaar kwamen er drie nieuwe vrijwilligers bij, die na een introductieperiode nu meewerken om rondleidingen te verzorgen en/of andere werkzaamheden ( koffie/thee, verkoop etc) te verrichten. Van één vrijwilliger namen we afscheid i.v.m. verhuizing. In het begin van het jaar houden we een bijeenkomst met de vrijwilligers onder het genot van een hapje, een drankje en een klein presentje om te laten weten hoe we hun inzet waarderen.
Een keer in de twee maanden is er een bijeenkomst voor vrijwilligers om informatie uit te wisselen. Er is een introductiemap gemaakt voor nieuwe vrijwilligers die overwegen mee te werken.

5. Logement en voorlichtingsruimte
In de voorlichtingsruimte is sinds mei 2013 de expeditie poort kunstenaars langs de Hondsrug ingericht. De bezoekers kunnen hier de basisinformatie vinden over een aantal plaatsen en kunstenaars die sinds de 18e eeuw Drenthe bezochten en er werkten. Het logement en de slaapkamer zijn elke keer weer een verrassing voor onze bezoekers. De film waarin Vincent zijn tochtje naar Zweeloo beschrijft ontroert veel bezoekers. Er staan leuke en spontane reactie in het gastenboek. Neemt u eens de tijd hierin te lezen.

6. Externe contacten
De contacten met de Koppelschleusse hebben nog niet aan de verwachtingen voldaan.
Met de Wissenschaftliche Beirat Jugend und Kulturnetwerk vindt regelmatig overleg plaats over de mogelijkheden van grensoverschrijdende culturele activiteiten.
Een aantal hotels biedt Van Gogh arrangementen aan, waarbij een kaartje voor een bezoek aan het Van Gogh Huis is inbegrepen.
In het Drentse Veenland wordt samengewerkt met een aantal dagattracties en verblijfs-accommodaties in de gemeente Emmen.
Het Van Gogh Huis is partner in het Geopark de Hondsrug.

7. Bevordering toerisme
Zeer regelmatig worden nieuwsbrieven en persberichten verzonden aan een groep mensen, waaronder hotels, campings, etc. Dit heeft effect ook gelet op de toename van het aantal groepen.
Ook is begonnen in Duitsland in de grensstreek, m.n. het Emsland, van informatie te voorzien .
Op vele manieren wordt gewerkt aan de naamsbekendheid van het Van Gogh Huis.
Er worden lezingen georganiseerd in het Van Gogh Huis maar ook op andere locaties.
Regelmatig stonden er artikelen of berichten in kranten of tijdschriften.
Ook de TV schonk aandacht aan ons werk, o.a. SBS6 met Nederland Vakantieland.
Door het samenwerkingsverband Drentse Veenland werden gezamenlijke presentaties verzorgd.
De reeds bestaande fiets- en wandelroutes werden geactualiseerd, zo ook de route naar Zweeloo.

8. Horeca
Met de familie Van der Horn die het horecagedeelte exploiteert, bestaat een goede samenwerking.
Over en weer kunnen we elkaar van dienst zijn. Een aantal groepen en groepjes combineert eten in het restaurant met een rondleiding.

9. Kunst en Cultuur
De eerste zaterdag in oktober wordt in het dorp een kunst en cultuurroute georganiseerd waaraan het Van Gogh Huis deelneemt. De opening van de route is in het Van Gogh Huis.
Tijdens deze dag mogen bezoekers gratis een kijkje beneden nemen en voor de helft van de prijs wordt een verkorte rondleiding verzorgd.
Er zijn een aantal schilderochtenden georganiseerd waarbij kinderen een morgen kunnen schilderen en een rondleiding krijgen.
Er worden schilderworkshops aangeboden in het kader van Gekleurd Grijs.

10. Financiën
De constructie met de administratie ondersteuning bestaat nog en jaarlijks brengt dit ruim € 4.000,- op. Het aantal bezoekers blijft nagenoeg gelijk, dit jaar waren er ruim 50 betalende bezoekers meer dan vorig jaar. De verkopen in de winkel nemen toe en ook de verkoop van koffie en thee aan onze gasten levert een aardig bedrag op.

11. Publiciteit
Het afgelopen jaar werden twee Nieuwsbrieven gezonden aan de Vrienden.
Regelmatig werden rond allerlei onderwerpen, betreffende het Van Gogh Huis, persberichten uitgezonden, die soms wel en soms niet in regionale en plaatselijke bladen geplaatst worden.
Toch mogen we niet ontevreden zijn over de publiciteit die we in de regio krijgen.
Er is een nieuwe folder gedrukt van het Van Gogh Huis en een gezamenlijke ‘Veenland kaart’.
Onze website www.vangogh-drenthe.nl wordt steeds vaker bezocht .
Facebook wordt bijgehouden door één van onze vrijwilligers en heeft veel vrienden.

12 Winkel
De winkel in het Van Gogh Huis mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Een breed assortiment aan artikelen met/over Van Gogh is te koop. Nieuw in het assortiment zijn o.a. de dienblaadjes en kinderartikelen.

13. Arrangementen
Er zijn een aantal arrangementen ontwikkeld, o.a. met de Snikke, het Smalspoor Museum en het Veenloopcentrum. Er wordt gewerkt aan een arrangement met Zweeloo kunstenaarsdorp.

14. Educatie/Kinderactiviteiten
Een aantal scholen heeft gebruik gemaakt van de leskoffer en het project afgesloten met een doe ochtend in het Van Gogh Huis.
Uit het voortgezet onderwijs hebben 5 brugklassen het Van Gogh Huis bezocht en ook een Duitse klas is geweest voor een rondleiding en workshop.

15. Toekomst
Het bezoekersaantal blijft stabiel en we blijven hier aan werken om dit aantal omhoog te krijgen.
We willen allerlei activiteiten ontplooien maar hiervoor hebben we actieve vrijwilligers nodig, zowel in het bestuur als voor de rondleidingen.
Voor het bestuur dus ook alle reden om alert te blijven en de komende ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Plannen hebben we genoeg, maar menskracht is welkom. Wanneer u als lezer van dit verslag aan deze plannen wilt meewerken, zijn we u dankbaar. Wij staan graag open voor uw suggesties en gedachten.

Emmen, januari 2015
Willemien Dirks - secretaris

---------------------------------

De jaarcijfers van 2013 bekijkt u hier 
 

"Bezoek het enige,
voor publiek toegankelijke, huis in Nederland waar Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt!"

Nieuwsbrief

Meld u ook aan voor onze nieuwsbrief en blijf gratis per email op de hoogte!

Laatste TweetsOnze sociale netwerken

Van Goghstraat 17844 NP Veenoord/Nieuw-amsterdam
Tel: 0591-555600Email: info@vangogh-drenthe.nl

© 2018 Het Van Gogh huis Drenthe - Alle rechten voorbehouden